Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


LIDER W SZTUMIE

Miasto i Gmina Sztum jest pierwszym samorządem w naszej Lokalnej Grupie Działania, która realizuje dwa projekty infrastrukturalnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego.

Więcej


Wkład własny NGO ze środków publicznych...

9 września 2017 r weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Więcej


Obowiązki informacyjne Beneficjentów, którzy...

Każdy Wnioskodawca/Beneficjent z dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. Jest to wymóg wynikający z umowy podpisanej z Zarządem Województwa Pomorskiego, a niestosowanie się do tego zapisu może skutkować...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


NOWA KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020...

Informujemy iż od dnia 01.09.2017 roku obowiązuje nowa księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Poniżej...

Więcej


Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie...

W związku z informacjami przekazywanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP ( Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów informujemy Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Więcej


Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań...

Szanowni Państwo poniżej załączamy prezentację dotyczące konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Więcej


PIERWSZE SUKCESY W KRAINIE DOLNEGO POWIŚLA...

Nasze Stowarzyszenie ostatnie 10 miesięcy koncentrowało się na wsparciu legalnego biznesu w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 08.05.2017 o godz. 10:00 w siedzibie LGD odbędzie się posiedzenie Członków Rady LGD "Kraina Dolnego Powiśla" w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naborów 09/2017 i 10/2017

Więcej


POSIEDZENIE RADY LGD

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 31.03.2017 o godz. 12:00 w siedzibie LGD odbędzie się posiedzenie Członków Rady LGD "Kraina Dolnego Powiśla" w sprawie oceny zgodności operacji z LSR/wyboru operacji przez LGD w ramach naborów 05/2017 i 06/2017

Więcej


Kontakt