Facebook


WYNIKI NABORY W RAMACH KONKURSU 04/2016- INFRASTRUKTURA

Data publikacji: 2016-11-28 868

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 04/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Deklaracje bezstronności

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Uchwała w sprawie zatwierdzenia operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem o naborze o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

Lista operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania

 

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt