Facebook


NABÓR NR 07/2017- INKUBATOR

Data publikacji: 2017-02-09 1429

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 06.03.2017 r- 20.03.2017r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. POWSTANIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze nr 07/2017

Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia- Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru LGD.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia- Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020

Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia

Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek o przyznanie pomocy- (pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy- (excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan (pdf)

Biznesplan (docx)

Biznesplan- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Oświadczenie podmiotu ubiegającego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa- (xlsx)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa- (pdf)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

FORMULARZ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1- zestawienie finansowo- rzeczowe operacji

Załącznik 2- wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3- kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Załącznik3a- kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1020)

Zasady konkurencyjności wydatków

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

Wniosek o płatność- (pdf)

Wniosek o płatność- (excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

UWAGA!!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków

LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku, LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Ponadto w obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!

 

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt