Facebook


Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dolnego Powiśla

Data publikacji: 2017-03-15 989

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie w dniu 23.03.2017:

pierwszy termin godz.: 11:30

drugi termin godz: 12:00

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016-  podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016- uchwała nr 1/2017
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2016- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za rok 2016- uchwała nr 2/2017
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016- uchwała nr 3/2017
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016- uchwała 4/2017
 10. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej- uchwała nr 5/2017
 11. Przedstawienie planu rocznego budżetu LGD na rok 2017 podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu rocznego budżetu LGD na rok 2017- uchwała nr 6/2017
 12. Wolne wnioski.
 13.  Sprawy różne.
 14.  Zamknięcie obrad

Materiały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” codziennie od godz. 07:00- 15:00

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt