Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN KRYTERIÓW WYBORU...

Zarząd LGD "Kraina Dolnego Powiśla" po posiedzeniu w dniu 07.12. 2017 r. zgodnie z uchwałą nr 8/2017 r. ogłasza propozycję zmian kryteriów wyboru operacji, lokalnej strategii rozwoju oraz wszczęcie procedury konsultacji społecznych. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnianie...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


Nowa ścieżka opiniowania zmian zawartych...

Szanowni Beneficjenci, w związku z wejściem w życie nowej wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach...

Więcej


WARSZTATY Z ROZLICZANIA ZAWARTYCH UMÓW

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy podpisali już umowy w ramach przeprowadzonych przez LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA.

Więcej


Nowe wzory formularzy dla poddziałania 19.2...

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Więcej


LIDER W SZTUMIE

Miasto i Gmina Sztum jest pierwszym samorządem w naszej Lokalnej Grupie Działania, która realizuje dwa projekty infrastrukturalnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego.

Więcej


Wkład własny NGO ze środków publicznych...

9 września 2017 r weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Więcej


Obowiązki informacyjne Beneficjentów, którzy...

Każdy Wnioskodawca/Beneficjent z dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. Jest to wymóg wynikający z umowy podpisanej z Zarządem Województwa Pomorskiego, a niestosowanie się do tego zapisu może skutkować...

Więcej


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość...

Więcej


NOWA KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020...

Informujemy iż od dnia 01.09.2017 roku obowiązuje nowa księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Poniżej...

Więcej


Kontakt