WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 02/2016- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

28 listopada 2016

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 02/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH/NIEZGODNYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH/NIEWYBRANYCH

PROTOKÓŁ ZPOSIEDZENIA RADY