INKUBATOR 21/2021

16 marca 2021

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 31.03.2021 r.,- 16.04.2021 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. POWSTANIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze nr 21/2021

Załącznik nr 1 do ogłoszeniaPlanowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 do ogłoszeniaKryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru LGD.

Załącznik nr 3 do ogłoszeniaLista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków przyznania pomocy określonych w PROW 2014-2020

Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia

Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek o przyznanie pomocy- (pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy- (excel)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-(pdf)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania- (excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan Inkubator (pdf)

Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) 

Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls) 

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Oświadczenie podmiotu ubiegającego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa- (xlsx)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa- (pdf)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz de minimis

RODO KLAUZULE

Formularz wniosku o zaliczkę wraz z instrukcją wypełniania znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego- przejdź do strony

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

 

UWAGA!!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!