BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNY

5 października 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kraina Dolnego Powiśla” obejmuje gminy Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Sztum. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów
i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD „Kraina Dolnego Powiśla” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym
i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, adres: ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Powiślańska Lokalnej Grupy Działania, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Biurem LGDKDP pod adresem lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru działania LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania LSR. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.