Plan włączenia społeczności lokalnej

3 sierpnia 2015

I. Opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju:

Przygotowanie LSR w oparciu o partycypacyjne metody z udziałem lokalnej społeczności poprzez organizację kosultacji społecznych we wszystkich pięciu gminach powiatu sztumskiego (Dzierzgoń, Sztum, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie). W ramach konsultacji w każdej z w/w Gmin przeprowadzona zostanie analiza porównawcza stanu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin, identyfikacja grup docelowych, obszarów działalności podlegających różnego typu wykluczeniom (grupy defaworyzowane), analiza atutów i słabości, szans i zagrożeń rozowojowych dla obszaru LGD “Kraina Dolnego Powiśla”, analiza SWOT- podstawa do określenia celów ogólnych i szczegółowych LSR, wskazanie elementów diagnozy wynikających z mocnych i słabych strony, szans i zagrożeń obszaru LGD, identyfikacja i analiza problemów i potrzeb mieszkańców, celów i przedsięwzięć na rzecz rozowoju obszary, identyfikacja wskaźników produktu i rezultatu. Wszystkie informacje na temat konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD, stronach internetowych pięciu gmin (Dzierzgoń, Sztum, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie), na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia oraz na portalu społecznościowym facebook LGD. Spotkania odbywać się będą w budynkach ogólnodostępnych, będą to siedzimy gmin badź gminne ośrodki kultury. Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II Opis zatrudnienia:

Zatrudnienie jednego pracownika na pełen etat na stanowisku pracownika ds.PROW, który będzie odpowiedzialny za wsparcie rozowoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

III.Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR:

1. Adres biura: ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń, województwo pomorskie, powiat sztumski, gmina Dzierzgoń

2. Funkcjonowanie biura: Minimalna liczba dni funkcjonowania biura zgodnie z liczbą ludności na obszarze planowanym do objęcia LSR: 2 dni

3. Dni i godziny funkcjonowania biura: wtorek od 7:00-11:00 środa od 7:00-11:00

IV. Adres strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR:

www.krainadolnegopowisla.pl

V. Harmonogram konsultacji społecznych:

1. Gmina Dzierzgoń- Dzierzgoń 28.07.2015

2. Gmina Sztum- Sztum 27.07.2015

3. Gmina Stary Targ- Stary Targ 29.07.2015

4. Gmina Mikołajki Pomorskie- Mikołajki Pomorskie 30.07.2015

5. Gmina Stary Dzierzgoń- Stary Dzierzgoń 31.07.2015