ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTACIE REFLEKSYJNYM DOTYCZĄCYM REAKIZACJI LSR i DZIAŁALNOŚCI LGD

12 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia LGD ul. Wojska Polskiego 3 (budynek RTI)

PLAN PRZEBIEGU WARSZTATU:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
 1. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadawalająca?
 • W jakich obszarach tematycznych, jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?
 1. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybierać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
 1. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
 1. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
 • Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
 • Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
 1. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

Spotkanie będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2018