2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKRACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

11 października 2016

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 27.10-10.11.2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKRACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia- Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia- Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek o przyznanie pomocy- (wersja edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy- (pdf)

Instrukcja wypałniania wniosku o przyznanie pomocy

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załącznik 1- Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik 2- Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3- Zasady konkurencyjności wydatków

Załącznik 4- Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

Załącznik 5- Kary administracyjne za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych

Załącznik 5A- kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

 

UWAGA!!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków

LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku, LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Ponadto w obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzenia dokumentacji w trakcie przyjmowania wniosków!