PREMIA 25/2023

16 marca 2023

Stowarzyszenie LGD “Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 31-03-2023 r.,- 17-04-2023 r., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW.

UWAGA!!! NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!!!

Ogłoszenie o naborze nr 25/2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia– Planowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia– Kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru LGD

Załącznik nr 3 do ogłoszenia– Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w PROW 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju

Procedury wyboru wniosków o udzielenie wsparcia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

Wniosek o przyznanie pomocy- pdf.

Wniosek o przyznanie pomocy- excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan- pdf.

Biznesplan- docx

Biznesplan- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 xls

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Formularz de minimis

RODO

Formularz umowy wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego- przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego- przejdź do strony

 

UWAGA!!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

  • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
  • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!