ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

11 września 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie wsparcia doradczo- konsultingowego w zakresie: księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów, prawa gospodarczego, prawa pracy, Public Relations, pozyskiwania środków na miejsca pracy, w ramach projektu pn. „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego,
nowodworskiego i sztumskiego”.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Kod CPV:79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

NIP: 579-217-15-69; REGON: 220607708

e- mail:

tel.: 55-276-00-20

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Zapytanie ofertowe przygotowane na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., pkt. 6.5.1 (dalej Wytyczne).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych udzielanych w ramach ww. projektu, których szacunkowa wartość zamówienia od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, tj. bez podatków od towarów i usług VAT oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowi przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską Funduszu Społecznego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 zZatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia doradczo- konsultingowego w zakresie:
 1. księgowość,
 2. kadry,
 3. sprzedaż,
 4. marketing,
 5. pozyskiwanie klientów,
 6. prawo gospodarcze,
 7. prawo pracy,
 8. PR- Public Relations,
 9. pozyskiwanie środków na miejsca pracy.

w ramach projektu pn. „ Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”.

Przedmiot projektu, a w konsekwencji przedmiotem działań będzie doradztwo- konsultingowe: Działania w ramach projektu ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw. Działania realizowane będą w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria grupy docelowej w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez m.in. wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do wsparcia finansowego, które otrzymają w ramach innych działań projektowych), obejmujące m.in. niniejsze doradztwo- konsultingowe (indywidualne).

Zatem przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługo doradztwa- konsultingu z zakresu przedsiębiorczości – indywidualnego na rzecz wszystkich uczestników projektu, którzy uzyskają w projekcie dofinansowanie na otwarcie i prowadzenie własnej działalności.

W trakcie doradztwa i konsultingu uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych porad w zakresie: księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów, prawa gospodarczego, prawa pracy, PR, pozyskiwania środków na miejsca pracy,

Odbiorcy usług doradczo- konsultingowych: Doradztwo- konsultingowe adresowane jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, które to potrzebują wsparcia w zakresie tematyki prowadzenia przedsiębiorstwa.

 1. Zakres obejmujący usługę doradczo- konsultingową:
 1. Łączna liczba godzin: 384 godz.
 2. Łączna liczba uczestników: 48 uczestników
 3. Liczba godzin doradztwa- konsultingowego indywidualnego dla każdego uczestnika: 8 godz.
 4. Doradztwo- konsultingowe realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych doradcy z uczestnikami w udostępnionym Wykonawcy nieodpłatnie przez zamawiającego pomieszczeniu w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 3.
 5. W ramach umowy wykonawca będzie świadczył usługi objęte ogłoszeniem nieodpłatnie na rzecz uczestników projektu oraz nie może świadczyć poza projektem odpłatnie innych dodatkowych usług na ich rzecz.
 6. Przedmiot zamówienia  zostanie wykonany w oparciu o umowę zlecenie/umowę świadczenia usługi doradczej.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 2. Wykonawca musi wykazać spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

IV.1. Powyższe oznacza, że Wykonawca musi wykazać się:

IV.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika do zaproszenia).

IV.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wiedza i doświadczenie: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na doradztwie- konsultingowym dla nowopowstających firm w zakresie co najmniej: księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu, pozyskiwania klientów, prawa gospodarczego, prawa pracy, Public Relations, pozyskiwania środków na miejsca pracy oraz w ramach tej usługi świadczono łącznie co najmniej 100 godzin doradztwa indywidualnego  dla osób które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem co najmniej dwóch osób (doradcami), spełniającymi następujące warunki – zespół obu osób musi legitymować się łącznie:

 • Wykształcenie dotyczy każdego z trenerów – wykształceniem wyższym uzyskanym na jednym z następujących kierunków (lub specjalność): prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie i marketing, przedsiębiorczość, albo wykształceniem wyższym oraz ukończonymi studia podyplomowymi z zakresu przedsiębiorczości, administracji, ekonomii, prawa pracy/ubezpieczeń społecznych, zarządzania przedsiębiorstwem, lub zarządzania i marketingu.
 • szerokim doświadczaniem z zakresu doradztwa dla nowopowstających firm, a więc musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z doradztwem biznesowym dla nowotworzonych firm w zakresie co najmniej finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej przedsięwzięć, radzenia przedsiębiorcom w sytuacjach kryzysowych na rynku, zdobytym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
 • co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym związanym z doradzaniem w zakresie tworzenia strategii marketingowej nowopowstającym lub istniejącym firmom, w tym wsparcie  w budowaniu takiej strategii, zdobytym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
 • najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym związanym z doradzaniem nowopowstającym lub istniejącym firmom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zdobytym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Z postępowania wykluczeniu podlegają wykonawcy będący osobami fizycznymi, którzy sami siebie wskazują jako osobę doradcy, jeśli ich łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, uniemożliwia realizację zadań przewidzianych przedmiotem zamówienia, albo przekracza 276 godzin miesięcznie. Z postępowania nie będą jednak podlegali wykluczeniu, jeśli oświadczą (załącznik do ogłoszenia), iż pomimo łącznego zaangażowania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekraczającego na dzień złożenia oferty 276 godzin miesięcznie, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym dokonają czynności prawnych i faktycznych, które spowodują, iż na dzień podpisania umowy z Zamawiającym, ich łączne zaangażowanie w realizację innych projektów, nie będzie przekraczało wymiaru godzinowego, o którym mowa wyżej, i będzie możliwa realizacja zadań przewidzianych przedmiotem zamówienia.

Z postępowania wykluczony będzie również wykonawca będący osobą fizyczną, który sam siebie wskazuje jako osobę doradcy, jeśli jest jednocześnie zatrudniona/ny w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy (instytucji zarządzającej, pośredniczącej lub wdrażającej), w wyniku czego będzie zachodził konflikt interesów, lub podwójne finansowanie[1].  Jeśli Wykonawca nie złoży załączników wraz z ofertą, zamawiający wezwie jednokrotnie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY:
 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 • Cena- waga 60 pkt.

Najniższa cena oferowana brutto

……………………………………………   x 60= liczba punktów

Cena badanej oferty brutto

 • Doświadczenie- 40 pkt.

Kryterium doświadczenie trenera (załącznik nr 2 Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia Wykonawcy) wyliczane będzie wg liczby przeprowadzonych godzin w zakresie doradztwa biznesowego w ostatnich 3 latach :

do 100h – 0 pkt

101-200 h – 10 pkt

201-300h – 20 pkt

301-400h – 30 pkt

Powyżej 401 h – 40 pkt

Wnioskodawca podając imię i nazwisko doradcy realizującego usługę potwierdza, że doświadczenie trenera wykazanego w ofercie do punktacji – w zakresie doradztwa biznesowego dla nowotworzonych firm  co najmniej w zakresie finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej przedsięwzięć, radzenia przedsiębiorcom w sytuacjach kryzysowych na rynku – wynosi minimum 2 lata doświadczenia zawodowego

w danej dziedzinie/zawodzie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. max 60pkt w ramach kryterium cena, oraz dodatkowo max 40pkt za dodatkowe doświadczenie trenera.

Oferta, która uzyskana najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁĄDANIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego osobiście lub wysłać na adres: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00- 15:00
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 20.09.2017 r., do godziny 13:00, w siedzibie Zamawiającego Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
 4. Oferty zostaną otwarte w dniu 20.09.2017r., o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
 5. Informacji dodatkowych można uzyskać od Pani Patrycji Pskiet tel.: 55-276-00-20 lub 509-337-894, e-mail: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

[1] Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności tj.; w szczególności: przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.

Zapytanie ofertowe

PROTOKÓŁ