OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR

22 czerwca 2022

Kluczowe etapy prac:
1. DIAGNOZA. Zebranie danych i opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej (Diagnoza będzie odrębnym od LSR opracowaniem, a jej elementy/wnioski zostaną wykorzystane w strukturze LSR).
2. LSR 1.0. Wypracowanie LSR 1.0 wraz z załącznikami, zawierającą zgodnie z określoną w konkursie na wybór LSR strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR z odniesieniem w ANALIZIE SWOT do innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
3. LSR 2.0. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, opiniowania i uzgodnień projektu LSR 1.0.
4. LSR 3.0. Opracowanie i przyjęcie LSR 3.0.

Udział lokalnej społeczności na poszczególnych etapach przygotowania LSR:
1. Zespół ds. LSR (powołany przez Zarząd). Spotkanie na każdym kluczowym etapie prac.
2. Spotkania gminne (w każdej gminie objętej LSR) na etapie LSR 1.0 – możliwość udziału online. Poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału każdego z obszarów, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
3. Spotkania sektorowe/potencjalnych grup docelowych (minimum 3 spotkania: np. młodzież do 25 roku, branża turystyczna, organizacje pozarządowe, sektor publiczny, przedsiębiorcy).
4. Spotkania informacyjne i konsultacyjne (otwarte dla wszystkich zainteresowanych / interesariuszy LSR). Spotkanie na każdym kluczowym etapie prac.
5. Badanie ankietowe- internetowe mieszkańców/interesariuszy LSR na etapie Diagnozy i LSR 1.0.
6. Sposób informowania o spotkaniach: zakładka na www LGD, stronach internetowych gmin objętych LSR, zaproszenia w formie plakatów informacyjnych i indywidualne do zidentyfikowanej grupy docelowej: e-mail, SMS / telefon, FB

Przebieg spotkań podczas poszczególnych Etapów prac nad LSR:
Na każdym kluczowym etapie prac:
1. Sposób wyciągania wniosków: narzędzia/metody pracy warsztatowej.
2. Sposób uwzględnienia głosu mieszkańców: zebranie wyników pracy i opracowanie Notatki ze spotkania, z Notatek i innych zebranych informacji z każdego Etapu prac powstanie Raport, na podstawie którego decyzje będzie podejmował Zespół ds. LSR.
3. Zakres:
a. Spotkanie etap Diagnoza:
i. Omawiane zagadnienia: główne cechy podejścia LEADER, funkcjonowanie LGD, opracowanie i wdrażanie LSR, inwentaryzacja obszaru, potrzeby, zasoby i potencjały.
ii. Wpływ na ostateczny kształt LSR: określenie sytuacji obecnej i trendów na obszarze, przygotowanie bazy do opracowania LSR.
b. Spotkanie etap LSR 1.0:
i. Omawiane zagadnienia: przedstawienie wyników Diagnozy, wypracowanie założeń LSR.
ii. Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie kluczowych elementów LSR.
c. Spotkanie etap LSR 2.0:
i. Omawiane zagadnienia: projekt LSR 1.0.
ii. Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie LSR 2.0 z przeprowadzoną Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko i ewaluacją ex-ante.
d. Spotkanie etap LSR 3.0:
i. Omawiane zagadnienia: wynik prac nad projektem LSR 2.0.
ii. Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie LSR 3.0 i przyjęcie przez Walne Zebranie Członków.

Współfinansowanie LSR: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny.