Obowiązki informacyjne Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektów

info
3 października 2017

Każdy Wnioskodawca/Beneficjent z dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. Jest to wymóg wynikający z umowy podpisanej z Zarządem Województwa Pomorskiego, a niestosowanie się do tego zapisu może skutkować pomniejszeniem wypłaty kwoty pomocy o 1%. Warto zatem pamiętać, żeby zaglądać do Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aby spełniać dotyczące Państwa operacji zapisy.

Zaktualizowaną Księgę Wizualizacji PROW (obowiązującą od 01.09.2017 r.) wraz z logotypami znajdziesz TUTAJ

WAŻNE: Beneficjenci  operacji, dla której wartość wsparcia przekracza 50 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku:

  1. plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm) LUB
  2. tablicę informacyjną z informacjami na temat operacji (min. rozmiar 80 x 120 cm)

Plakat/tablicę należy wykonać z takiego materiału, aby informacje które się na nim znajdują (i zajmują co najmniej 25% powierzchni plakatu) były widoczne i czytelne przez cały czas. Jeśli działania związane z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone w każdym z nich. W przypadku, gdy beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice, zagospodarowanie parków), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica informacyjna/plakat A3 powinny zostać zamieszczone w miejscu realizacji operacji w każdej miejscowości.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby plakat i tablica, zawierały wszystkie niezbędne elementy, których wymaga Księga Wizualizacji, tj.:

  • znak (symbol) Unii Europejskiej (UE),
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub znak PROW 2014-2020 – dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach),
  • logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader

Konieczne jest również zamieszczenie informacji o źródle finansowania na stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taką posiada. Również publikacje, działania promocyjne i informacyjne w mediach, materiały informacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, materiały promocyjne drukowane i gadżety – wymagają zamieszczania na nich informacji o współfinansowaniu ze środków UE, a szczegóły stosowania znaków PROW i Unii Europejskiej znajdziecie Państwo w Księdze Wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

WZÓR PLAKATU/TABLICY (wariant 1)

WZÓR PLAKATU/TABLICY (wariant 2 z logo Beneficjenta)

Zachęcamy do konsultowania kwestii stosowania znaku PROW 2014-2020 z biurem LGD KDP.