Zmieniające Rozporządzenie podpisane

10 września 2016

Poniżej przedstawiamy rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Istotne zmiany w prezentowanym powyższym zmieniającym rozporządzeniu to:

  • potrzebna będzie ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi – załączona do wniosku o przyznanie pomocy,
  • określony zostanie wymóg osiągnięcia 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego LUB wartościowego poziomu sprzedaży do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
  • z dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
  • korzystając z dofinansowania na założenie działalności konieczne będzie spełnienie jednego z dwóch warunków tj. opłacanie przez wnioskodawcę pełnych składek ZUS przez dwa lata od otrzymania końcowej płatności lub utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i utrzymanie go przez okres dwóch lat od otrzymania końcowej płatności,
  • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności będzie wypłacane w dwóch transzach:
    • pierwsza w wysokości 80 % po podpisaniu umowy i założeniu działalności
    • druga w wysokości pozostałych 20 % po realizacji operacji zgodnie z biznesplanem.