PREMIA

7 stycznia 2019

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” informuje, że w dniach 21.01.2019 R. -05.02.2019 R., będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze nr 16/2019

Załącznik nr 1 do ogłoszeniaPlanowane do osiągnięcia w wyniku ogłoszonego naboru  cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 do ogłoszeniaKryteria wyboru operacji dla celu ogólnego 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.

Załącznik nr 3 do ogłoszeniaLista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków przyznania pomocy określonych w PROW 2014-2020

Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek o przyznanie pomocy- (pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy- (excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan- (pdf)

Biznesplan (docx)

Biznesplan- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Formularz de minimis

FORMULARZ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wniosek o płatność- (pdf)

Wniosek o płatność- (excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2- wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Sprawozdanie z realizacji Bznesplanu

Instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

UWAGA!!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!