WYNIKI NABORU 27/2023

4 stycznia 2024

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 30.11.2023-15.12.2023 do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 27/2023, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 03.01.2024

Lista obecności Członków Rady LGD

Rejestr Interesów

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania