ROZWÓJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ PERSPEKTYWA 2021-2027

28 maja 2024
???? Rozwijanie Działalności Gospodarczych – Dofinansowanie dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw oraz Osób Fizycznych
???? Masz mikro lub małą firmę albo jesteś osobą fizyczną świadczącą usługi w branży OZE? Mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość! Oferujemy dofinansowanie dla firm z terenu LGD na rozwój działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii (projektowanie i instalacja OZE, biomasa, wiatr, woda, słońce) oraz usług wspierających OZE (termomodernizacja budynków, audyt energetyczny, wymiana pieców na ekologiczne). Premiowane będą innowacyjne projekty wprowadzające zielone technologie, np. inteligentne termostaty. ????????????
Kto może się ubiegać?
???? Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne z terenu LGD.
???? Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku.
???? Spółki cywilne muszą spełniać warunki przez wszystkich wspólników.
Wysokość dofinansowania:
???? Maksymalna kwota dofinansowania: 500 tys. zł (do 65% kosztów).
???? Minimalna kwota dofinansowania: 50 tys. zł.
Dodatkowe warunki:
???? Działalność gospodarcza prowadzona przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat.
???? Nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie w ramach PS WPR;
????Upłynęły co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy wnioskodawcy na operację w zakresie zakładania nowych działalności gospodarczych w ramach PS WPR;
????Upłynęło co najmniej 2 lata od dnia wypłaty wnioskodawcy płatności ostatecznej na podejmowanie lub prowadzenie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 4.2, 6.2, 6.4, lub 19.2 objętych PROW 2014-2020.
???? Projekt musi być zrealizowany na obszarze LGD.
???? Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub posiadać prawo do dysponowania nią na czas realizacji projektu oraz okres trwałości (3 lata od wypłaty środków).
Realizacja projektu:
⏳ Maksymalny czas realizacji projektu to 2 lata od podpisania umowy dotacji.
????️ Dotacja może być przeznaczona na zakup środków trwałych, budowę/przebudowę budynków, zakup oprogramowania itp.
Warunki dotyczące wyników:
???? Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od wypłaty pomocy.
Zaliczka:
???? Możliwość otrzymania 50% dofinansowania w formie zaliczki, a kolejne 50% w formie refundacji po realizacji inwestycji.
????Pierwsze nabory wniosków w styczniu 2025 roku.