ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW LGD

23 października 2018

Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dolnego Powiśla” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Pomorskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem LGD KDP, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej ). Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

Ankietę należy wypełnić po całkowitym rozliczeniu operacji i złożyć w wersji papierowej w Biurze LGD przy ul. Wojska Polskiego 3 82-440 Dzierzgoń, lub podpisany skan ankiety na adres e-mail lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

ANKIETA