Konsultacje społeczne Osoby Niepełnosprawne

6 października 2015

W dniu 13.08.2015 roku w Czerninie odbyły się konsultacje społeczne grupy 4 osób niepełnosprawnych . Na konsultacjach została przeprowadzona diagnoza lokalna, która opierała się na ankiecie potrzeb mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto tematem spotkania była analiza SWOT opracowana na wcześniejszych warsztatach przez przedstawicieli 5-ciu samorządów. Dzięki analizie zostały ukazane sposoby wykorzystywania mocnych stron organizacji w sektorze społecznym, gospodarczym i w samorządzie. Jednocześnie analiza ta pozwoliła uniknąć i przezwyciężyć słabe strony organizacji, szczególnie w tych obszarach, w których mogą pojawić się możliwości rozwoju. Dzięki diagnozie lokalnej mogliśmy ustalić co sądzą seniorzy oraz jak szeroka jest ich wiedza na dany temat. Ponadto zadaliśmy im pytanie o kwestie problematyczne oraz najpilniejsze do omówienia i rozwiązania. Diagnoza lokalna w grupie osób niepełnosprawnych określiła w sposób partycypacyjny potrzeby tej grupy:

  • Zwiększenie bazy noclegowej – 12 miejsc- dom opieki całodobowej
  • Remont i doposażenie sal rehabilitacyjnych
  • Miejsca rekreacji i wypoczynku
  • Instalacji fotowoltaicznej.