Walne Zebranie Członków

15 stycznia 2018
Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 22.01.2018 (poniedziałek) o godz. 10:30 I termin i o 11:00 drugi termin odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków LGD “Kraina Dolnego Powiśla” ul. Wojska Polskiego 3 (budynek RTI sala konferencyjna)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu

Pierwszy termin: 22.01.2018 r. godz. 10:30

Drugi termin:  22.01.2018 r. godz. 11:00

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017-  podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017- uchwała nr 1/2018
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017- uchwała nr 2/2018
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017- uchwała 3/2018
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej- uchwała nr 4/2018
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2017- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za rok 2017- uchwała nr 5/2018
 11. Przedstawienie planu rocznego budżetu LGD na rok 2018 podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu rocznego budżetu LGD na rok 2018- uchwała nr 6/2018
 12. Przedstawienie sprawozdania z zakresu animacji lokalnej- uchwała nr 7/2108
 13. Przedstawienie zmian w procedurach wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii” (wnioski oceniane przez Samorząd Województwa)- konkursy otwarte, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy Rady- uchwała nr 8/2018
 14. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji- konkursy otwarte, stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy Rady- uchwała nr 9/2018
 15.  Przedstawienie zmian w procedurach wyboru projektów grantowych, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy Rady- uchwała nr 10/2018
 16. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji- projekty grantowe, stanowiących załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy Rady- uchwała nr 11/2018
 17. Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność- uchwała nr 12/2018
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju- uchwała nr 13/2018
 19. Wolne wnioski.
 20.  Sprawy różne.
 21.  Zamknięcie obrad

 

Materiały są dostępne w siedzibie Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” codziennie od godz. 07:00- 15:00