Ważne informacje dla Wnioskodawców

14 października 2016

Interpretacja wytycznych dotyczących kosztów kwalifikowanych w ramach ubiegania się o środki LGD:

1. Wyjaśniamy, że jako środek transportu należy traktować pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych – tym samym np. wózek widłowy czy łódź motorowa nie jest traktowana jako środek transportu; natomiast środkiem transportu jest np. laweta czy przyczepa do przewozu sprzętu rekreacyjnego np. kajaków,

2. W przypadku gdy przedmiotem realizacji projektu jest budowa (przebudowa/remont) budynku którego część będzie przeznaczona także na funkcję mieszkalną (będzie zamieszkiwania np. przez Wnioskodawcę) – koszty kwalifikowane dotyczą tylko i wyłączenie powierzchni zajmowanej przez funkcję niemieszkalną – w takim przypadku koszty dotyczące robót budowlanych obejmujących wspólnie część mieszkalną i niemieszkalną (np. dach budynku, elewacje, źródło ogrzewania, itp.) należy podzielić na kwalifikowane i niekwalifikowane wg proporcji powierzchni zajmowanej przez te części,

3. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy nastąpiła zmiana interpretacji zapisów wytycznych związanych z zatrudnianiem osób spokrewnionych z Wnioskodawcą – obecnie dopuszcza się aby za stworzenie nowego miejsca pracy uznać także zatrudnienie osoby spokrewnionej z Wnioskodawcą np. małżonka, dziecka itp. – nawet jeżeli w dokumentach ZUS osoby te widnieją jako współprowadzące przedsiębiorstwo,

4. Funkcja budynku możliwa do kwalifikowania w ramach dotacji – w przypadku budynków posiadających funkcję mieszkalną a które Wnioskodawca zamierza wykorzystać na działalność gospodarczą a jednocześnie których budowa/przebudowa/remont lub wyposażenie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie – zmiana użytkowania będzie konieczna tylko w przypadku gdy przepisy prawa budowalnego wymagają zmiany sposobu użytkowania takiego budynku np. z uwagi na warunku sanitarne czy BHP. W innym przypadku zmiana sposobu użytkowania budynku nie będzie wymagana. Spełnienie wymogu dotyczące funkcji budynku (w przypadku konieczności jej zmiany) będzie weryfikowane na etapie wniosku o płatność,

5.  Okres zamieszkania (zameldowania) na terenie LGD – w przypadku osób ubiegających się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej muszą one udokumentować fakt zamieszkania (zameldowania na pobyt stały lub czasowy) na terenie LGD na dzień składania wniosku – zamieszkanie to musi być kontynuowane co najmniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie (na etapie podpisywania umowy fakt ten będzie ponownie weryfikowany),

6. Rozwój działalności gospodarczej – spełnienie wymogu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzonego w załączniku do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 11) oraz biznes planie w zakresie:

posiadania doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować – należy udokumentować np. umową / decyzją o dofinansowaniu danego projektu; umową z wykonawcą zadania; protokołem końcowym odbioru robót, itp.

lub

posiadania zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – w tym zakresie, wykazanie zasobów w tabeli w punkcie 2.2. biznes planu (w tym np. działki na której będzie realizowana inwestycja) będzie uznane za spełnienie tego wymagania,

lub

posiadania kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – należy udokumentować poprzez załączenie do wniosku np. kopii dyplomu ukończenia studiów, dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia – związane z branżą, w której prowadzona będzie działalność lub udokumentować doświadczenie zawodowe w branży w której prowadzona będzie działalność w ramach planowanej operacji,

lub

wykonywania działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – należy załączyć do wniosku oświadczenie opisujące od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność w branży w której realizowana będzie inwestycja – potwierdzeniem tego faktu musi być historyczny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w postaci kodu PKD odpowiadającemu tej działalności.

Prosimy pamiętać, że wystarczy wykazać spełnienie co najmniej jednego ze wskazanych powyżej 4 wariantów.