WYNIKI NABORU W RAMACH KONKURSU NR 01/2016- PREMIA

28 listopada 2016

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 01/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania.

LISTAOPERACJI ZGODNYCH/NIEZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE

LISTA OPERACJI WYBRAMCYCH/NIEWYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY