WYNIKI NABORY W RAMACH KONKURSU 04/2016- INFRASTRUKTURA

28 listopada 2016

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH . W terminie od 27 października do10 Listopada do biura LGD wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 04/2016, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Deklaracje bezstronności

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Uchwała w sprawie zatwierdzenia operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem o naborze o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

Lista operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania