WYNIKI NABORU 25/2023

11 maja 2023

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW. W terminie od 31.03.2023-17.04.2023 do biura LGD wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze nr 25/2023, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR, lista projektów wybranych/niewybranych do dofinansowania.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 10.05.2023

Lista obecności Członków Rady LGD

Rejestr Interesów

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania