WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

14 lutego 2023

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Kraina Dolnego Powiśla”

Pierwszy termin: 21.02.2023 godz. 10:00

Drugi termin:  21.02.2023  godz. 10:30

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022-  podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022- uchwała nr 1/2023
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022- uchwała nr 2/2023
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2022- uchwała 3/2023
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej- uchwała nr 4/2023
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2022- podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za rok 2022- uchwała nr 5/2023
 11. Przedstawienie planu rocznego budżetu LGD na rok 2023 podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu rocznego budżetu LGD na rok 2023- uchwała nr 6/2023
 12. Przedstawienie sprawozdania z zakresu animacji lokalnej społeczności za 2022 rok- uchwała nr 7/2023
 13. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020- uchwała nr 8/2023
 14. Przedstawienie zmian w procedurach wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii” (wnioski oceniane przez Samorząd Województwa)- konkursy otwarte.- uchwała 9/2023
 15. Wolne wnioski.
 16.  Sprawy różne.
 17.  Zamknięcie obrad