KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

8 lutego 2023

Zapraszamy do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponowane przez nas zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez LGD „Kraina Dolnego Powiśla” oraz wynikają z przeprowadzonych rozmów z członkami LGD. W celu zrealizowania LSR i wskaźników zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.

Zakres zmian LSR dotyczy możliwości zmian budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 Przedsięwzięcie

W związku ze zrealizowaniem wskaźników w przedsięwzięciach 1.1.1 „Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje” oraz 1.2.1 „Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym” i nierozdysponowaniem 100 % alokacji środków przeznaczonych na powyższe przedsięwzięcia oraz nierozdysponowanie środków na przedsięwzięcia 2.1.2 „Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”  zostały one przeniesione na przedsięwzięcie 2.1.1 „Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców”  oraz na przedsięwzięcie 2.2.2 „Działania infrastrukturalne w zakresie turystyki, rekreacji, dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych”

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – LSR”, lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – LSR”. Termin nadsyłania uwag mija 20 lutego 2023 r. o godzinie 15.00 (w przypadku uwag zgłaszanych za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do jednostki).