Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla

9 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą nr 21/2015 Zarządu Stowarzyszenia Krainy Dolnego Powiśla z dnia 19 listopada 2015 roku zwołuje II Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Dolnego Powiśla, które odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia 2015 roku o godz. 11:00 w sali Konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego wyznacza się w tym samym dniu o godz. 11:30.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków Krainy Dolnego Powiśla.
 2. Wybór przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KDP.
 3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania zebrania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Omówienie zmian w Statucie KDP i podjęcie stosownej uchwały.
 7. Podjęcie Uchwały o odwołanie składu rady LGD KDP.
 8. Omówienie nowego brzmienia Regulaminu Pracy Rady i podjęcie uchwały o jego przyjęciu.
 9. Wybór nowej Rady Stowarzyszenia.
 10. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i podjęciu uchwały w tej sprawie.
 11. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2016r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wysokości  zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym na 2016 rok.
 13. Prezentacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Wszystkie dokumenty, które będą podlegały zmianom znajdują się na stronie internetowej oraz biurze stowarzyszenia. W związku z bardzo dużą wagą podejmowanych decyzji oraz koniecznością dokonania zmian w Statucie bardzo prosimy o przybycie.

    z poważaniem

Wojciech Cymerys

Prezes Zarządu KDP

Regulamin Pracy Rady

Statut LGD

Uchwała