WARSZTAT ANALITYCZNO- REFLEKSYJNY

lista
19 stycznia 2020

Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla zaprasza na warsztat analityczno- refleksyjny, którego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat odbędzie się 18.02.2020 r. (wtorek)

– rozpoczęcie o godz. 10:00

W Sali konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR , a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Krainy Dolnego Powiśla.
Zakres tematyczny warsztatu znajduje poniżej:

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

  •  Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  •  W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  •  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i które są dostępne dla  wszystkich zainteresowanych uczestników warsztatu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.
Dane można uzyskać po zgłoszeniu zapotrzebowania  na adres mailowy lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl oraz osobiście w siedzibie LGD KDP ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.