Informacje dotyczące możliwości korzystania z „tarczy”!

info
11 maja 2020

W piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się odpowiedzi na zagadnienia wynikające ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

  •  zachowania terminu realizacji operacji,
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
  • wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
  • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
  • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020 r.